Ouderbijdrage

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de financiële tegemoetkoming voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) op drie zalen in de gemeente Voerendaal. Alle leidsters zijn hiervoor opgeleid en getraind.

Wat betekent dit voor u?
Uw ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van uw inkomen. Concreet houdt dit het volgende in:

Tabel ouderbijdrage tweejarigen:
Inkomensgroep Ouderbijdrage
< € 27.829 € 42,00
€ 27.830 – € 51.507 € 52,50
> € 51.508 € 68,25
Tabel ouderbijdrage driejarigen:
Inkomensgroep Ouderbijdrage
< € 27.829 € 52,50
€ 27.830 – € 51.507 € 65,65
> € 51.508 € 84,00

In geval van pleegzorg ondersteunt de gemeente de pleegouders bij hun taak met een gereduceerd tarief.

Wat vragen wij aan u?
Als u besluit uw kind in te schrijven, moet u twee dingen doen:
1. het inschrijfformulier (pdf) invullen en opsturen;
2. de inkomensgegevens verstrekken zodat de ouderbijdrage berekend kan worden. Het inschrijfformulier is te krijgen bij de peuterspeelzalen of te downloaden van de website. Stuur het ondertekend terug naar het centraal bureau van PWH. De inkomensgegevens zijn nodig voor het bepalen van de hoogte van de ouderbijdrage. Het kan zijn dat u geen inkomensgegevens wilt verstrekken. In dat geval wordt u gevraagd een verklaring te ondertekenen waarin staat dat u akkoord gaat met indeling in de hoogste tariefgroep voor de ouderbijdrage. Indien de inkomenssituatie wijzigt, dienen ouders de nieuwe inkomensbescheiden opsturen. De aanpassing vindt plaats op het moment dat de inkomensgegevens binnen zijn. De bijdrage wordt niet met terugwerkende kracht terugbetaald. Heeft u vragen over het invullen van de formulieren neem dan contact op met de financiële administratie van het centraal bureau van de stichting.

Plaatsing
Alvorens uw kind geplaatst wordt, dienen het inschrijfformulier en de inkomensgegevens (aangifte inkomstenbelasting of de loonstroken van drie maanden) ingeleverd te zijn bij het Centraal Bureau van PeuterspeelzaalWerk Heerlen (PWH).
Stichting PWH,
t.a.v. de Kindadministratie
Postbus 2665
6401 DD HEERLEN
Of mailen naar: info@peuterspeelzaalwerk.nl.

Reageren is niet mogelijk