Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 6/6

Plaatsing

Inkomensgegevens
Alvorens uw kind geplaatst wordt, dienen het inschrijfformulier en de inkomensgegevens ingeleverd te zijn bij het Centraal Bureau van PWV. Daarvoor is nodig een brondocument van de belastingdienst, waaruit duidelijk het verzamelinkomen van de ouders blijkt.
Een voorbeeld van een brondocument is: aangifte inkomstenbelasting, overzicht kindgebonden budget (KGB) of beschikking huurtoeslag.

Per groep is er een maximum van zestien peuters. Peuters met een onderwijsgewicht gaan voor bij plaatsing.

Het plaatsingsmoment is afhankelijk van de wachtlijst. Daarnaast zijn er twee uitzonderingen voor een eerdere plaatsing: 1. voor peuters met een indicatie(het besluit hierover ligt bij de manager), en 2. voor peuters die bij verhuizing van een andere
peuterspeelzaal komen.

Plaatsing bij medische bijzonderheden
Als er bij uw peuter sprake is van een medische bijzonderheid, moet u dit aangeven op het aanmeldingsformulier. De manager van de peuterspeelzaal van uw voorkeur bespreekt samen met u welke stappen noodzakelijk zijn. Zo zijn binnen PWV richtlijnen in de vorm van een protocol voor het toedienen van medicijnen door leidsters aan peuters en een protocol inzake de aanmelding en opvang van kinderen met een medische indicatie.

Plaatsing kan worden geweigerd als:
– niet voldaan is aan de inschrijvingsverplichtingen;
– de peuter een besmettelijke ziekte heeft;
– bij de peuter een ernstige ontwikkelingsproblematiek wordt geconstateerd, waardoor het functioneren in een groep wordt bemoeilijkt. De manager van de peuterspeelzaal is bevoegd daarover een besluit te nemen.

Brengen en halen
Het kan voorkomen dat een peuter zich in het begin niet zo prettig voelt op de peuterspeelzaal, omdat het kind niet goed begrijpt wat er gebeurt. Daarom is het belangrijk dat ouders hun peuter van tevoren vertellen over de peuterspeelzaal; dat er speelgoed is waarmee de peuter mag spelen, dat er andere kinderen en leidsters zijn.
De ervaring leert dat peuters zich al snel vertrouwd voelen in de nieuwe omgeving.
In sommige gevallen kan dat enkele weken duren. De peuter moet de tijd krijgen om te wennen. Het is belangrijk dat ouders hun peuter op tijd brengen en halen. Geef vooraf aan de leidster door als iemand anders die taak overneemt en laat ook uw peuter weten dat er iemand anders komt.

Wat moet de peuter meenemen?
Een schone luier en iets om te drinken en te eten (fruit). Afgezien van een knuffel of een knuffeldoekje is het meegeven van speelgoed geen goed idee. Er is genoeg – en verantwoord – spelmateriaal aanwezig. Het is aan te raden uw peuter in verband met activiteiten als kleien, klimmen enzovoorts gemakkelijke kleren aan te doen.

Het bestuur en de leidsters zijn niet verantwoordelijk voor het wegraken of beschadigd raken van kleding en eventueel meegebracht speelgoed.

Dagindeling
De leidster begroet de peuters bij binnenkomst. Ouders hebben de mogelijkheid tot 15 minuten mee te spelen (spelinloop). Daarna mogen ze hun ouders/verzorgers uitzwaaien. Vervolgens gaan ze spelen met het aanwezige spelmateriaal onder begeleiding van de leidsters. Na ongeveer een uur is het tijd voor een pauze en eten(fruit) en/of drinken de kinderen een tussendoortje. Daarna volgen nieuwe activiteiten, buiten (als het weer het toelaat) of binnen waar ze bijvoorbeeld kunnen kleien, prikken, plakken of verven. Uiteraard is er binnen het dagdeel veel aandacht voor het programma Speelplezier. Als het nodig is wordt de peuter verschoond.
Opruimen hoort er ook bij; dat gebeurt gezamenlijk aan het einde van een activiteit. Daarna wordt de peuter weer opgehaald en gaat iedereen naar huis.

Uw peuter is ziek
Het is beter de peuter niet naar de speelzaal te brengen als er sprake is van:
– koorts;
– diarree;
– buitensporige vermoeidheid;
– bij ziekten die een besmettingsgevaar opleveren, zoals vochtblaasjes bij waterpokken of ooginfectie.

Een kind dat zich ziek voelt en niet mee kan doen aan het normale programma, kan beter niet op de peuterspeelzaal blijven. Er zijn namelijk nauwelijks mogelijkheden om het zieke kind extra aandacht te geven. In zulke gevallen kan het dus beter zijn het kind op te halen. De beslissing of een peuter moet blijven of niet, wordt in principe door de leiding genomen, conform onze protocollen. Het belang van het zieke kind staat daarbij voorop. Maar er moet ook rekening gehouden worden met het belang van de andere peuters in de groep.
In het algemeen geldt: een ziek kind hoort thuis en niet in de peuterspeelzaal!
Conform de wettelijke regelingen moet bij besmettelijke ziekten rekening gehouden worden met de gezondheid van de groepsgenootjes. In dat geval kunnen kinderen
die een besmettelijke ziekte hebben geweerd worden. Dat gebeurt altijd conform de protocollen die hiervoor zijn opgesteld en in overleg met de GGD.

Daarvoor gelden de volgende regels:
– ouders melden de besmettelijke ziekte van hun peuter
bij de leiding;
– de leiding overlegt zo nodig met de GGD;
– de GGD wint informatie in bij de huisarts; daarvoor
moeten ouders wel toestemming geven;
– naar aanleiding van de informatie van de GGD bepalen leiding en manager of de peuter de speelzaal wel of niet kan bezoeken;
– ouders van andere peuters worden geïnformeerd over de ziekte zodat ze hun eigen kind(eren) extra in de gaten kunnen houden.

Zindelijk of nog niet
Ook als peuters nog niet zindelijk zijn, mogen ze naar de peuterspeelzaal. De leidster gaat met ze naar de wc. Voor noodgevallen zijn schone kleren aanwezig en een
droge luier. Een schone luier – voorzien van de naam van de peuter – moet worden meegegeven. Als de
peuter net leert om zindelijk te worden, zal de leidster extra opletten om de gang naar wc te stimuleren. Zoiets moet wel even gemeld worden.

Verjaardagen
Niets is zo leuk als het vieren van een verjaardag op de peuterspeelzaal. Het is belangrijk om in verband met eventuele andere verjaardagen van te voren met de leidster te overleggen over de juiste dag.

Trakteren mag, maar het is de bedoeling dat het bij een kleine traktatie blijft. Foto’s en video-opnames maken op bepaalde tijdstippen kan ook. Over dit alles kan de leidster uitstekend advies geven. Op de peuterspeelzaal krijgt de jarige een mooie kroon en er wordt een gezellige morgen of middag van gemaakt.

Snoep, niet doen
In het belang van de gezondheid van de peuters vragen wij de ouders om geen snoep mee te geven naar de peuterspeelzaal. Ook niet bij verjaardagen. U krijgt van de leiding van de speelzaal juiste informatie over wat wel meegenomen kan worden.

Ouders doen mee, heel graag zelfs
Als u wilt meedenken en meedoen, wordt u daartoe uitdrukkelijk uitgenodigd. Er zijn verschillende manieren om mee te doen. U kunt meedoen bij bepaalde activiteiten van de peuterspeelzaal.
Het is verder van groot belang voor de ontwikkeling van uw peuter dat thuis aandacht wordt besteed aan wat de peuters in de peuterspeelzaal doen en wat ze aan woorden en begrippen krijgen aangeboden. Ook dat is meedoen.

Hoe gaan we met elkaar om?

Binnen de Stichting PeuterspeelzaalWerk Voerendaal bestaan afspraken over de omgang met elkaar. Wij verwachten een correcte en respectvolle bejegening van een ieder binnen onze organisatie, zowel personeel als ouders. Onze instelling maakt geen onderscheid tussen personen op grond van ras, huidskleur, sekse, afkomst of geloof. Dit geldt ook voor alle betaalde en onbetaalde medewerkers.

Verder wordt van iedereen die zich in ruimten of op grondgebied van PWV bevindt, verwacht dat er:
1. geen discriminerende opmerkingen of grappen worden gemaakt;
2. geen materialen worden verspreid die discriminerend zijn of aanzetten tot discriminatie;
3. geen propaganda wordt gemaakt voor discriminerende organisaties.

Informatie en communicatie

De leiding van de peuterspeelzaal verstrekt informatie over alles wat voor de ouders van belang is. Er worden briefjes (of nieuwsbrieven) opgehangen of meegegeven. Bij het brengen en halen van de peuters is er ook gelegenheid om mondelinge mededelingen te doen.
Verder is informatie te vinden op onze website www.peuterspeelzaalwerkvoerendaal.nl en via Facebook en Twitter.

Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de manager van de peuterspeelzaal of het centraal bureau van de Stichting PeuterspeelzaalWerk
Voerendaal. PWV zal steeds meer de mogelijkheden van de digitale communicatie gaan benutten. Als er iets is wat uw eigen peuter betreft, zal een van de leidsters van de zaal daarover met u communiceren. Maar ook u kunt daarover direct met de leidsters contact opnemen.

Reageren is niet mogelijk