Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 4/6

Pedagogische visie

Er wordt in de peuterspeelzaal gewerkt volgens een pedagogische visie die is vastgelegd in het Pedagogisch Beleidsplan. Daarbij gaat het om alle formele en informele afspraken die samen continuïteit en gelijkheid geven aan het handelen met betrekking tot de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

PWV onderschrijft de opvatting dat de inzichten over wat kinderen nodig hebben te vertalen zijn in vier basisdoelen voor de opvoeding:

  • veiligheid;
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke
competenties;
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale
competenties;
  • waarden en normen, ‘cultuur’.

In het pedagogisch beleid wordt verder aandacht besteed aan de taalontwikkeling, het bewaken van
de doorgaande ontwikkeling van de peuter, het volgen van het kind en het signaleren als er onverhoopt iets niet goed zou gaan, de verzorging en hygiëne, de interculturele aspecten binnen de peuterspeelzalen, de positie van de ouders en kinderen met specifieke problemen. Voor het volledige pedagogisch beleidsplan kunt u terecht op de website van PWV.

Veiligheid

De veiligheid van de peuters en personeel is van groot belang. De GGD keurt jaarlijks alle peuterspeelzalen van PWV en let daarbij op hygiëne en veiligheid en de uitvoering van het pedagogisch beleid. Alle leidsters zijn opgeleid als BHV-er (bedrijfshulpverlener).

Overigens moeten alle medewerkers van PWV (inclusief vrijwilligers en stagiaires) een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen, voordat ze in de peuterspeelzaal aan de slag mogen.

In geval van calamiteiten bestaan er protocollen over wat de leidsters precies moeten doen. Jaarlijks wordt in elke peuterspeelzaal een ontruimingsoefening gehouden. Ook dat bevordert de veiligheid van peuters en medewerkers. Verder bestaan er vastgelegde richtlijnen voor het afhalen van de peuters door iemand anders dan de ouders/verzorgers.
U ontvangt tijdens het kennismakingsbezoek informatie over de huisregels van de peuterspeelzaal van uw keuze. Voor wat betreft de toegankelijkheid van het gebouw wordt extra gelet op wie de peuterspeelzaal wil binnen komen. De deuren zijn afgesloten en u dient derhalve aan te bellen.

Privacy

De privacy van alle gegevens van en over uw kind is gewaarborgd. PWV verstrekt die gegevens in beginsel niet aan derden. Gegevens over de ontwikkeling van de peuter worden wel doorgegeven aan de basisschool, zodat er een doorlopend beeld ontstaat van de vorderingen. Dat is belangrijk omdat de peuterspeelzaal voorbereidt op de basisschool. U heeft altijd het recht op inzage in of verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.

Ouders/verzorgers geven met het ondertekenen van het inschrijfformulier toestemming om een zogenoemde observatielijst te maken van hun kind. De observatielijst omvat een intensieve observatie van de peuter op vastgelegde momenten. De observatielijst wordt met de ouders/verzorgers besproken en doorgegeven aan de basisschool. Het is immers van belang om de ontwikkeling van uw kind goed te volgen. Ook vinden er jaarlijks 10 minuten gesprekken plaats.

Samenwerken voor uw peuter

Mochten er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw peuter, dan zullen de leidsters hierover altijd met u in gesprek gaan en eventueel doorverwijzen. PWV werkt ten behoeve van uw peuter samen met andere instellingen. In de eerste plaats natuurlijk met de basisscholen, maar ook met instanties die kunnen helpen als het een keertje minder goed gaat met uw kind of wanneer u het opvoeden van uw kind niet zo gemakkelijk vindt. Denk daarbij aan het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg). Er vindt gestructureerde samenwerking plaats in ZAT’s (Zorg advies Team).

Klachten

Ondanks alle aandacht voor uw kind en voor de kwaliteit van het werk kan er toch een keer iets mis gaan. Dat is niet goed, maar we vinden het wel belangrijk dat we het van u horen. Daarom is er een klachtenregeling. Uitgangspunt in de klachtenregeling van PWV is dat de klager zich met ongenoegens kan melden bij PWV alsook de externe Geschillencommissie. Vaak wordt een klacht in eerste instantie gemeld bij de desbetreffende medewerker. In alle gevallen waarin protocollen en regelgeving niet voorzien, is het bestuur van PWV bevoegd bindende aanwijzingen te geven. In uiterste instantie is er een onafhankelijke Geschillencommissie waarbij PWV is aangesloten.  Nadere informatie over de Geschillencommissie (Klachtenloket) treft u aan op onze website.

Informatieboekje Peuterspeelzaalwerk Voerendaal 5/6

Reageren is niet mogelijk